บริการ

Siam sun autosales

งานซ่อมบำรุง

การบริการในระยะประกัน (PM)

50 ชั่วโมงแรกฟรี อะไหล่-สารหล่อลื่น-ค่าแรง + ค่าเดินทาง ทุก 250 ชั่วโมง ถึง 1,000 ชั่วโมง คิดค่าอะไหล่และสารหล่อลื่น ฟรีค่าแรง + ค่าเดินทาง หมดการรับประกัน 6 เดือน หรือ 10,000 ชั่วโมงหมายเหตุ

ขอบเขตการรับประกัน จะต้องดูระยะเวลาหรือชั่วโมงการทำงาน ประกอบการาเคลมและจะต้องดูสาเหตุที่ชำรุดของอุปกรณ์ด้วยว่าเกิดจากสาเหตุใด หากเกิดจากการใช้งาน
ผิดประเภท หรือเกิดจากอุบัติเหตุ/ภัยธรรมชาติ/การดัดแปลงของผู้ใช้งานทางบรอษัทจพไม่รับประกัน *** การบริการถอนซ่อมจะต้องให้บริษัท ฯ หรือตัวแทนเป็นผู้ดำเนิน
การเท่านั้น หากให้ช่างภายนอกมาถอดซ่อม ทางบริษัท ฯ ถือว่า "หมดประกัน"